Shopping in Beijing Hoppa till innehållet

Ýpek Maðazasý (Silk Market)

Ýpek Maðazasý (Silk Market)

2005 yýlýna kadar Ýpek Caddesi olarak anýlan market ayný yerdeydi ancak bir çeþit pazar gibiydi. Bugün ise her þey bir çatýyla örtülmüþtür ve Pekin'deki yabancý turistler tarafýndan en çok ziyaret edilen markettir.

HongQiao Ýnci Maðazasý nasýl inciden fazlasýný sunuyorsa, Ýpek Maðazasý da ipekten çok daha fazlasýný sunmaktadýr.

Zemin katta ayakkabýlar, kemerler, el çantalarý, bavullar ve benzeri pek çok þeyi bulabilirsiniz. Ýlk ve ikinci katlarda daha çok markalý giysiler yer alýr. Burada satýn aldýðýnýz þeyleri dikkatlice deneyin ve size uygun bedeni aldýðýnýzdan emin olun.

Ýpek ürünler üçüncü katta satýlýrlar: kravatlar, masa örtüleri, geleneksel giysiler, sabahlýklar, iç çamaþýrlarý, pek çok ipekten yapýlmýþ ürün ve çocuk giyim. Ayrýca burada ödenmesi gerekenden daha düþük ücretler ödeyerek, takým elbise ve gece kýyafetleri diken terziler bulabilirsiniz.

Dördüncü ve beþinci katlardan mücevher, inci, ?in el iþleri, saat, elektronik eþya ve pek çok þey alýnabilir. Buraya kadar yürüdükten sonra, satýcýlarýn baðýrýþlarýndan ve sizi çekiþtirmelerinden yorgun düþebilirsiniz. Bu durumda, oturabileceðiniz ve yemek yiyeceðiniz beþinci ve altýncý katlara doðru yürümeye devam edin.

Satýcýlar ve atmosfer

Bu markette pek çok yabancý turist olduðu için, satýcýlar oldukça iyi Ýngilizce konuþabilmektedir. Ayrýca satýclýlar, Ýspanyolca, Ýtalyanca, Almanca, Fransýzca ve Ýsveççe gibi dillerde bir kaç satýþ ifadesi bilmekteler. Satýcýlar oldukça yüzsüzdür ve söyledikleri fiyatlar da çok yüksektir, bu yüzden iyi pazarlýk yapýn.

Shopping in Beijing
(Güncelleþtirme 2012-08-21)

Ortalama rating:

2.9 5 üzerinden
2.9/5 (2577 oy)

Yorumlar

Sýralama En son En popüler

Eray Yaz2011-03-26

I have been there once.. It was the most amazing shopping experience i hahve ever had up to now. If a seller takes the calculator and write you a price , know that this is 10 times more of the original price :) .. so you have to be carefull. You always try to say the last price. This is the best way to shop in this market.

Write a new comment

www.shoppinginbeijing.com/tr/pek-maazas-silk-market